Zlatarski International School students' results among the best in the world in the international study PISA

The results of the international study PISA 2015 of the Organisation for Economic Cooperation and Development are now published. The study examines the achievements of 15-16 year ols students in three areas – scienes, mathematics and reading. The study in Bulgaria took place in May 2015 and 6363 students in grades 9 and 10 from 180 schools in the country took part. For the first time in its history, the study was done completely online in the format of the computer-based test. PISA is one of the most prestigious international comparative studies in education.

България, за съжаление, е на 45. място от 72 държави, участвали в международното изследване. Българските ученици имат среден резултат по природни науки от 446 точки, при среден за света 493, по четене 432 точки, при среден за света 493 и по математика 441 точки, при среден за света 490.

С огромна радост научихме, че резултатите на учениците на Международна гимназия Златарски са сред най-високите в света, сравними с резултатите на учениците от Япония, Финландия и Хонконг. Учениците от Международна гимназия Златарски имат среден резултат по природни науки от 538 точки, по четене 529 точки, и по математика 511 точки.

Източник: Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, 2016г.

С най-висок среден резултат в света по природни науки са учениците от Сингапур, които изпреварват значително останалите ученици с резултат от 556 точки. С резултат от 538 точки учениците на Международна гимназия Златарски се нареждат до вторите в света – учениците от Япония, които също имат среден резултат от 538 точки, следвани от учениците от Естония (534т.), Китайски Тайбей (532т.), Финландия (531т.), Макао (529т.), Канада (528т.) и тн.

Учениците от Сингапур са с най-висок среден резултат и по математика – 564 точки, следвани от учениците от Хонконг (548т.), Япония (532т.), Швейцария (521т.), Канада (516т.) и тн. Финландия (511т.) и Дания (511т.) са на 12. място в света по математика, до които се нарежда и средният резултат от 511 точки на учениците на Международна гимназия Златарски.

По четене отново учениците от Сингапур имат най-висок среден резултат – 535 точки. След тях са учениците от Хонконг (527т.), Канада (527т.), Финландия (526т.), Ирландия (521т.) и тн. С резултат от 529 точки учениците на Международна гимназия Златарски отново се нареждат до вторите в света – учениците от Хонконг.

На изследването PISA 2009 резултатите на учениците на Международно училище Златарски също са сред най-високите (502 точки). Този резултат е по-висок от средния резултат на българските ученици (429 точки) със 73 точки и по-висок от средния резултат за държавите от ОИСР (493 точки) с 9 точки.

Високите постижения на учениците на Международна гимназия Златарски на изследването PISA 2015 са изключително обнадеждаващи, тъй като идеята на теста е да измери не запаметеното в училище знание, а уменията на учениците да приложат наученото на практика и готовността им да се справят в живота в края на задължителното образование. Данните говорят за това, че 15-16 годишните ученици в Международна гимназия Златарски, за разлика от повечето си връстници в страната, са достатъчно добре подготвени да анализират информация и да използват училищния материал в реални ситуации.

Национален доклад PISA 2015 „Природните науки и технологиите в училището на XXI век“

Българското участие в PISA се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.