Zlatarski International School takes part in the world program for student assessment PISA 2015

Zlatarski International School is taking part in the international assessment PISA 2015, which will take place between 20-25 April with students in grades 9 and 10. PISA is one of the most prestigious intenrational comparative assessment of students. In the current round 76 countries from around the world are taking part. The programme is realised by the Organisation of Economic Cooperation and Development. Traditionally the assessment is based on 3 areas: reading, mathematics and sciences. Zlatarski School students will participate in a computer – based test.

На изследването PISA 2009 резултатите на учениците на Международно училище Златарски бяха сред най-високите за страната. Средният резултат на учениците от Гимназия Златарски, участвали в ПИЗА 2009, е 502 точки. Този резултат е по-висок от средния резултат на българските ученици (429 точки) със 73 точки и по-висок от средния резултат за държавите от ОИСР (493 точки) с 9 точки. Прочетете поздравителното писмо тук: PISA 2009

Какво е PISA?
Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1990-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. Тя възниква в отговор на необходимостта от разработване на индикатори за сравняване на качеството на образованието в отделните държави. Програмата се осъществява съвместно от ОИСР и от държави, които не членуват в организацията. Началото е поставено през 2000 г., когато е осъществен първият етап на проекта – PISA 2000. В него се включват 43 държави. PISA се провежда през периоди от три години: през 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 и 2015 г. Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени относително по-общо. Повече от 1 милион 15-годишни ученици от цял свят са се включили в програмата до днес.

[vsw id=”q1I9tuScLUA” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

С какво PISA се различава от другите международни сравнителни оценявания?
PISA не е единственото международно сравнително изследване на постиженията на учениците. Но за разлика от останалите подобни проучвания, PISA не е пряко свързана с изискванията на националните учебни програми, което я прави приложима и достъпна за повече държави. PISA измерва постиженията на учениците в контекста на образователните цели, дефинирани от обществото. В PISA 2012 за пръв път, наред с традиционното тестиране (на хартиен носител), е въведено електронно-базирано оценяване, при което тестовете са разработени и се администрират в електронен формат.

Защо се провежда PISA?
-за да определи доколко 15-годишните ученици, които са в края на задължителното си обучение, са подготвени за съвременното общество на познанието;
-за да оцени функционалната грамотност на 15-годишните ученици в областта на четенето, математиката и природните науки.

Какво оценява PISA?
PISA е ориентирана към бъдещето, към способността на учениците да използват познанията и уменията си в условията на реални житейски ситуации.
PISA измерва компетентности, които се приемат като особено важни за самостоятелната обществена реализация и успешната адаптация на младия човек към променящата се реалност.

Защо е важно България да участва в PISA?
PISA събира и обработва информация по значими за образователната политика въпроси, а именно: Какви са постиженията на българските ученици в сравнение с учениците от други държави? Доколко реалните резултати отговарят на обществените очаквания към образователната политика в България? Доколко образованието в България подготвя българските ученици за пълноценно участие в обществения живот?

PISA в България …
Около 4 000 български 15-годишни ученици участваха в заключителната фаза на първия етап на програмата PISA 2000 през 2002 г. (PISA+).Основната оценявана област беше грамотността по четене, определяна като способността да се разбира, използва и осмисля писмен текст за постигане на определени цели, за задълбочаване на познанията и за активно участие в обществения живот.

В третия етап на програмата PISA 2006 се включиха 4 600 ученици от 182 училища в цялата страна. В тестовите книжки преобладаваха въпросите по природни науки (биология, химия, физика и природна география). Резултатите от участието на България в PISA 2006 бяха оповестени на 04.12.2007 г. едновременно с представянето на международния доклад на ОИСР. Националният доклад е публикуван тук.

Приключи участието на България в четвъртия етап на програмата PISA 2009. Основното изследване се проведе през април-май 2009 г. В него участваха около 4700 ученици, родени през 1993 г., от 180 училища в цялата страна. Подобно на PISA+ основната оценявана област беше грамотността по четене. Резултатите на българските ученици бяха обявени на 7 декември 2010 г. Националният доклад е публикуван тук.

Приключва петият етап на програмата – PISA 2012. Основната оценявана област е математическата грамотност на учениците. За пръв път в България се проведе електронно-базирано оценяване, което измерва уменията на учениците да решават проблеми. Основното изследване на PISA 2012 се проведе през април-май 2012 г. Резултатите бяха оповестени на 3.11.2013 г. Националния доклад “Предизвикателства пред училищното образование. Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2012” можете да изтеглите от тук.

Започна подготовката на настоящия етап на изследването – PISA 2015. Оценяването ще се проведе изцяло в електронен формат. Основният акцент ще бъде поставен върху грамотността на учениците по природни науки. Предвиден е отделен модул с тестови задачи, предназначени за измерване на уменията на учениците за екипна работа при решаване на проблеми.

Източник: Organisation for Economics Cooperation and Development 

Българското участие в PISA се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.